Monitor Student

In dit deelproject wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder leerlingen naar de (ict-)competenties voor gepersonaliseerd leren met ict. 

In jaar 1 wordt een monitor ontwikkeld voor leerlingen die zich richt op competenties voor zelfregulatie, autonomie en ict en op de beleving van autonomie en keuzemogelijkheden. Een literatuurstudie wordt uitgevoerd naar bestaande meetinstrumenten voor de verschillende competenties en inzichten over de ontwikkeling en effectieve ondersteuning van deze competenties.
Deze monitor heeft een aantal doelen:

  1. Zicht krijgen op de competenties van studenten op het gebied van zelfregulatie;
  2. Zicht krijgen op motivatie van studenten voor zoverre die van belang blijkt de zijn bij zelfregulatie;
  3. Zicht krijgen op de mate waarin studenten ervaren dat zij autonomie hebben (en ook in staat zijn om die uit te oefenen) bij de inrichting van hun leerproces.
  4. Zicht krijgen op de ict-competenties van studenten.

Ook binnen de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict (OWP PO) wordt er gewerkt aan een monitor op dit gebied. Waar mogelijk zullen beide instrumenten bij elkaar aansluiten.

Het doel van de monitor is in eerste instantie die van een bewustwordingsinstrument voor docenten binnen de mbo’s. Het laat zien in welke mate studenten beschikken over deze genoemde competenties, zonder al te proberen hier meteen verklaringen voor te geven. Dit schetst een beeld van de randvoorwaarden voor gepersonaliseerd leren met ict en een indicatie voor het antwoord op de vraag of die randvoorwaarden gunstig of ongunstig zijn.

Dat maakt het mogelijk om deze beelden terug te koppelen naar de designteams/ implementatie-teams, die er dan eventueel rekening mee kunnen houden met hun ontwerp of de implementatie van leerarrangementen (bijv. door expliciet aandacht voor het aanleren van bepaalde competenties).
Op termijn kan het instrument uitgroeien tot een meetinstrument als bij herhaalde afname ook veranderingen in niveau van competenties zichtbaar worden.

De monitor wordt in jaar 1 uitgetest en in jaar 2 grootschaliger uitgezet. De resultaten van literatuurstudie en monitor leveren input voor de designteams en herhaalde afname vanaf jaar 4 brengt de voortgang in beeld.